"איש השנה 2019"

תקנון

בחירת "איש השנה 2019"
מטעם רוטרי רעננה

תקנון

1.      מבוא

1.1.           מועדון רוטרי רעננה יוזם מהלך תחרותי "איש השנה".

1.2.           התחרות מתייחסת לעשייה ותרומה לקהילה שבוצעו בפועל, במהלך השנה הקלנדרית שחלפה.

1.3.           הנהלת רוטרי רעננה תמנה ועדת ארגון שתהיה אחראית על הוצאת התחרות לפועל, וארגון האירוע.

2.       יעד התחרות

2.1.           לעודד ולקדם מצוינות בתחום העשייה והשירות לקהילה בעיר רעננה.

3.       זכאות להשתתפות

3.1.           התחרות פתוחה בפני כלל תושבי רעננה, או כאלו שאינם תושבי רעננה ואשר מקום עיקר פעילותם או עיסוקם בעיר רעננה וקהל היעד לפעילותם הוא תושבי רעננה.

3.2.           כמו כן, פתוחה התחרות להשתתפותם של תלמידים וסטודנטים אשר לומדים או מתגוררים ברעננה. אלו יבחנו בתחום נפרד המוקדש להם.

4.       שיפוט

4.1.           בוועדת השיפוט חברים אנשי ציבור, נציגים מתחומי עשייה שונים: עסקי פרטי, משפט ותקשורת.

4.2.           הוועדה אחראית לניהול השיפוט לפי תקנון זה, תוך שמירה על כללי הגינות ואתיקה.

4.3.           בראש הוועדה יעמוד/תעמוד נבחר/ת ציבור שיקבע במיוחד לאותה שנת תחרות.

5.      הגשת מועמדים לתחרות

5.1.           להלן מפרט הגשת מועמדות לתחרות:

                 קיימת חובה להגיש את המועמדות באמצעות טופס קישור באתר רוטרי רעננה rotaryraanana.org.il/איש-השנה-2019/

 5.2.           תקציר ההמלצה (400 מילים לכל היותר)

                   פרטים:               תיאור המועמד/ת ותחום העשייה של המועמד/ת.

                   הרקע:                נימוקים להצגת המועמד/ת כראוי לזכייה.

סיכום והמלצות:  בחלק זה ניתן לציין אירועים מיוחדים בהם השתתף/ה המועמד/ת, שמות ממליצים נוספים וכל פרט רלבנטי אחר.

נספחים:           יש לצרף מסמכים, תמונות וכל חומר אחר התומך בהמלצה.

6.       פירוט התחומים בהם תתקיים התחרות:

     איכות חיים (איכות סביבה, קיימות, בריאות ורפואה)

     טכנולוגיה ותעשייה.

     צרכנות ועסקים.

     חינוך, תרבות ואומנות.

     עשייה התנדבותית למען הקהילה.

7.      קריטריונים לשיפוט:

7.1.           דירוג ומתן הציון למועמד/ת שיינתן על ידי חבר השופטים יתבסס על 4 קריטריונים:

יוזמה / בצוע / יצירתיות ומקוריות / תוצאות

7.2.           כל קריטריון ידורג על ידי השופטים ויזכה לתוצאה בין 1-10 (מהקטן לגדול) תוך שקלול הפרמטרים בתוצאה סופית.

8.       כללי הגשה

8.1.           הצעה למועמד/ת, תוגש על פי הפירוט בסעיף 5. 

8.2.           באחריות כל מגיש לדאוג להשלמת הנתונים באופן מלא.

8.3.           הגשת המועמדות על ידי צד שלישי מחייבת הסכמה בכתב של המועמד.

8.4.      מודגש כי באם העשייה ו/או התרומה לקהילה של המועמד/ת המוגש/ת לתחרות קשורה בגוף,  חברה או ארגון, יש לצרף אישורים של הגוף, החברה או הארגון להסכמתם להגשת המועמדות.

המועד הסופי להגשת מועמדים לתחרות 31/12/2019

9.      מהלך השיפוט

9.1.   שלב א' –     ועדת השיפוט תערוך מיון ראשוני של נתוני ופרטי המועמדים לבחינת התאמתם לתקנון התחרות, וקביעת התחום המתאים לשיבוץ המועמד/ת במסגרת התחרות.

9.2.   שלב ב' –      המועמדים שיבחרו לעבור לשלב ב' עפ"י החלטת ועדת השיפוט, יוזמנו לראיון אישי.

9.3.   שלב ג' –        בחירת המועמדים  ובחירת "איש השנה 2019". 

בתואר "איש השנה", יזכה/תזכה המועמד/ת שלזכותו/ה יינתן הציון הגבוה ביותר מכלל המועמדים שיוגשו לתחרות.

10.    דחיית עבודות

10.1.    ועדת השיפוט תדחה השתתפות מועמד/ת שלא עמד/ה בדרישות התחרות. ועדת השיפוט רשאית לתת למגיש המועמד/ת הזדמנות לתקן את ההצעה ולהגישה מחדש בתוך לוח הזמנים שנקבע.

10.2.    לחבר השופטים בלבד מוקנית הסמכות לדחות מועמד/ת מסיבות מהותיות המתבררות מן התוכן של החומר שהוגש.

10.3.        החלטת ועדת  השיפוט היא סופית ולא ניתנת לערעור.

11.     הענקת הפרסים

11.1.        מועדון רוטרי רעננה יקיים טקס חלוקת פרסים, שבמסגרתו יוענק פרס "איש השנה 2019".

11.2.        על מועד הטקס והמקום, תפורסם הודעה מיוחדת.

12.     לפרטים נוספים והבהרות לפנות: 

(R) כל הזכויות שמורות לרוטרי רעננה 2019