תקנון רוטרי רעננה

אושר ע"י מליאת המועדון ביום 4 ספטמבר 2016

א. כללי

1. הגדרות

א. חבר לצורכי תקנות אלו, הינו חבר או נשיא לשעבר אשר שילם את כל מסיו במועד למועדון.

ב. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס, לפי העניין, גם לנקבה, ולהיפך.

ג. לצורכי תקנות אלו הודעה בכתב היא הודעה בדוא"ל, בפקס, ובמקרים בהם אין לחבר דוא"ל או פקס, בדואר רגיל לכתובת שברישומי מזכיר המועדון.

2. הנהלת המועדון

א.   הגוף המנהל את המועדון הוא הנהלת המועדון (להלן: “ההנהלה”) אשר תכלול את:

 • נשיא
 • מזכיר
 • גזבר
 • נשיא יוצא
 • נשיא נבחר
 • חבר אחר (הצעת הנשיא ובאשור ההנהלה והמועדון)

3. אפיקי המועדון

 1. אפיק לשירות המועדון
 2. אפיק לשירות בקהילה
 3. אפיק לשירות במקצוע
 4. אפיק לשירות בינלאומי
 5. אפיק לשירות הנוער והצעירים
 6. אפיק יח”צ וקשרי חוץ

 

4. ועדות המועדון

 • ועדה לאיתור הנשיא.
 • ועדות שונות הקיימות בכל אפיק (פירוט בהמשך)

 5. הרכב הוועדות

 • כל ועדה תהיה מורכבת מיושב ראש ומחברים שיתמנו על ידי יו"ר האפיק המתאים בהסכמת הנשיא.
 • בתוקף משרתו, יהיה הנשיא חבר בכל הועדות הקבועות והועדות המיוחדות. הנשיא רשאי למנות את הנשיא הנבחר להיות חבר במקומו במפגש של כל ועדה שהיא או בכל מפגשי ועדה שתקוים באותה שנה.

ג.   החברים שנתמנו לוועדה ישתתפו באופן פעיל בעבודתה.

 6. תפקידיהן של הועדות

 • כל ועדה תטפל באותם עניינים שנקבעו בתקנון ובאותם עניינים נוספים שיופנו אליה על ידי הנשיא או ההנהלה.
 • עד 31 ביולי בשנת כהונתו, יגיש כל יושב ראש ועדה להנהלה תכנית פעולה ובמידה ונדרש גם הצעת תקציב לאותה שנה, לאישור.
 • הועדה לאיתור הנשיא וועדת הסיווג כפופות במישרין לנשיא המועדון שיהיה גם יו"ר ועדות אלה.

 7. ועדה לאיתור נשיא

 א.    הועדה תורכב מהנשיא המכהן, אשר ישמש כמזמן הועדה, ועוד שני חברים נשיאים לשעבר. היה ומספר הנשיאים לשעבר במועדון יהיה קטן משלושה, יצרף הנשיא לוועדה חברים נוספים מתוך יו"ר האפיקים בהווה או בעבר על מנת להביא את מספר חברי הועדה לשלושה. את ישיבת הועדה ינהל הנשיא.

ב.     הוועדה תציע מועמד לתפקיד הנשיא לשנת הרוטרי הבאה, ולאחר שתושג הסכמתו של המועמד, יודיע הנשיא לשנת הרוטרי הבאה, ולאחר

 שתושג הסכמתו של המועמד, יודיע הנשיא, לחברים במפגש מועדון רגיל שיתקיים במועד הקרוב ולא יותר משלושה שבועות מקבלת ההחלטה. תוך שבוע ימים ממתן ההודעה האמורה יהיה כל חבר רשאי להציע מועמד לנשיאות בהודעה בכתב לנשיא, ובלבד שקיבל לכך את הסכמתו של המועמד.

ג. לא תתקבל כל הצעה, למינוי אחר, מועמד הוועדה לאיתור הנשיא יוכרז כנשיא הנבחר לשנת הרוטרי הבאה.

ד. במקרה שיהיה יותר ממועמד אחד לתפקיד הנשיא, תתקיים הצבעה במפגש העסקי הקרוב לקביעת  המועמד המועדף.

 ה.   במקרה שהנשיא הנבחר או הנשיא המיועד אינם יכולים לכהן בתפקידם, תתכנס הועדה לאיתור מועמד לנשיא, ותיישם את ההליכים שנקבעו בתקנון בסעיף 3 ב' דלעיל.

  8. ועדת סיווג וחברות

 • תהיה מורכבת משלושה חברים נשיאים לשעבר במועדון, אשר יוצעו ע"י הנשיא ובהסכמת ההנהלה.

 9. בעלי תפקיד במועדון

א.   במפגש של חודש מרץ שלפני תחילת שנת כהונתו, יציע הנשיא הנבחר מועמדים לתפקידי מזכיר, גזבר, ויו"ר חמשת אפיקי השירות (סעיף 12). 

10. אישור דו"חות והנהלה

בישיבה העסקית הראשונה של שנת ה- רוטרי החדשה, יאשרו חברי המועדון הנוכחים במפגש:

 א. הדוח הכספי של השנה שעברה.

 ב. תקציב המועדון לשנה הבאה.

 ג. אישור חברי ההנהלה, יו"ר אפיקי השירות והועדות.

ב. חובות נושאי המשרה והמנהלים

11. תפקיד הנשיא

א. הנשיא יישב בראש מפגשי המועדון וישיבות ההנהלה.

ב. ימלא כל אותם תפקידים הנובעים ממשרתו כנשיא.

ג. הנשיא ימנה, בהסכמת ההנהלה, את חברי הועדות הקבועות כדלהלן (הנשיא יהיה רשאי להציע איחוד פעילויות תחת מספר אפיקים קטן יותר, ובלבד שלא יגרע מהתכנים שלהן):

ד.     הנשיא ימנה, בהתייעצות עם יו"ר כל אפיק ובאישור ההנהלה, את חברי הועדות לנושאים מיוחדים של כל אפיק.

ה. יו"ר האפיקים חייבים בדיווח לנשיא. ו/או המזכיר.

 

תפקידי המזכיר

א. ינהל ויעדכן את רשימות החברים.

ב. הזמנות לישיבות ההנהלה.

ג.  ינהל פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה וידווח במפגשי המועדון על ישיבות ההנהלה.

ד.     ינהל את רישום הנוכחות במפגשי המועדון ויכין וימציא דוחות נוכחות חודשיים לאחראי מטעם נגיד האזור, מיד לאחר המפגש השבועי האחרון בחודש השוטף.

ה.     יכין את הדוחות באתר של רוטרי בינלאומי, ובכלל זה עדכון שינויים ברשימת החברים ב- My Rotary, באתר רוטרי בינלאומי.

ו.        יבצע כל אותן פעולות הנדרשות ממנו והנובעות ממשרתו.

13. תפקידי הגזבר

 • יהיה אחראי לניהול כספי המועדון, תשלומים לרוטרי בינלאומי, קרן המועדון וכספים אחרים כולל עמותת רוטרי רעננה.
 • יכין הצעות תקציב לפעילויות לפי העניין ובתאום עם הנשיא והמזכיר.
 • אחת לשנה או בכל זמן אחר, לפי דרישת ההנהלה, ידווח למועדון על מצב כספי המועדון שבניהולו, בתום שנת תפקידו, אם נבחר גזבר חדש, ימסור הגזבר את השליטה והניהול של כל הכספים, ספרי חשבונות וכל רכוש אחר של המועדון שבחזקתו, לבא אחריו או לנשיא.

14. רישומים

א.     כל נושא משרה, יו"ר אפיק, יו"ר ועדה וועדת משנה אחראי לניהול הועדה וחייב לנהל רישומים

מסודרים מכל הפעילויות הקשורות במילוי תפקידו. רישומים אלה יועברו לבעל התפקיד שנתמנה אחריו לא יאוחר מ-15 ימים לאחר תום תקופת כהונתו.

15. בעלי תפקיד במועדון

 • במפגש של חודש מרץ שלפני תחילת שנת כהונתו, יציע הנשיא הנבחר מועמדים לתפקידי מזכיר,  גזבר, ויו"ר חמשת אפיקי השירות (סעיף 12).

ג. אפיקי המועדון

16. אפיק שירותי המועדון

  תכניות פעילות, מפגשי רעות, יזום פעילות ואירועים ארגון הרצאות ומסירת ברכות רעות.

 1. הממונה על הטקס

ימונה על ידי הנשיא באישור ההנהלה ויהיה אחראי:

 • הכנת המועדון וסידורי המפגשים לרבות טיפול באביזרי המועדון.
 • ביצוע תפקידים הנובעים ממשרתו.
 • הממונה על הטקס רשאי למנות לעצמו עוזר. 
 • אחראי לקבלה ורישום פרטים של אורחים רוטריונים ואחרים במפגשי המועדון.
18. ועדת התוכניות / הרצאות

א.     תכין ותערוך את התוכניות למפגשים הרגילים והמיוחדים של המועדון, בהתאם להנחיות ההנהלה.

 1.  ועדת תרבות ואירועים

א.     תיזום ותפיק אירועים חברתיים כגון: טיולים, מסיבות, ערבים על יד האח וכד', הכול על מנת להגביר את הרעות בין חברי המועדון.

20. מפגשים

א. המפגשים השבועיים הרגילים של המועדון יתקיימו בימי ראשון בשבוע בין השעות 20:30-22:00    

ב. המפגש הראשון בכל חודש יהיה מפגש עסקי.

ג. במקרה של שינוי או ביטול מפגש 

שבועי רגיל, תימסר הודעה מבעוד מועד לכל החברים.

 1. סדר היום במפגש שבועי רגיל

■ רעות וכיבוד קל

■ פתיחת המפגש – צלצול הפעמון

■ הצגת רוטריונים, מבקרים ואורחים

■ טקס רוטרי

– פסוק השבוע

– ברכה בינלאומית

– ברכות רעות

■ הודעות הנשיא ומזכיר

■ הודעות מטעם יושבי ראש אפיקי השירות והועדות.

■ במפגש רגיל, הרצאה או דיון לפי התכנית שנקבעה.

■ בכל המפגשים – נושאים שונים כפי שימצא הנשיא לנכון מפעם לפעם.

■ נעילה – צלצול פעמון.

 1.  אפיק שירותי הקהילה

א. העמקת הקשר עם העירייה והעומד בראשה. הגברת הקשר עם תושבי רעננה. קידום פרויקטים בית קהילתיים, גיוס תרומות בקהילה העסקית.

ב. באמצעות ועדות המשנה השונות תבצע פעילות בנושאים קהילתיים כגון:

– חלוקת מלגות.

– שלום כיתה א'.

– בית היוצר.

– תחרות הנואם הצעיר.

– אחרות כפי שתאשר ההנהלה.

ג. תתאם את פעילויות כל ועדת משנה אחרת באפיק הקהילה, שתמונה ותאושר ע"י הנהלת המועדון.

23. אפיק שירותי המקצוע

א. תקדם את שיתופי הפעולה המקצועיים במסגרות הרוטרי באזור 2490 וברחבי העולם.

ב. תקדם אץ ארגון תחרות וטקס אישיות השנה.

ג. תקדם פרויקט "סדנה לחיים" בין הסטודנטים ותושבי רעננה.

ד. תקדם המיזם האינטרנטי "קהילה וחלל" באמצעות ועדת משנה שתמונה לשם כך.

24. אפיק השירות הבינלאומי

א.        תפקח ותתאם פעילויות ועדות המשנה האחרות שתמונינה לנושאים של השירות  הבינלאומי.      

ב. אחראית על הקשרים הבינלאומיים של המועדון לרבות עם רוטרי בינלאומי.

ג. אחראית על שליחת הברכה הבינלאומית הנמסרת במפגשי המועדון. 

25. אפיק השירות לנוער והצעירים

א. הועדה מתאמת את המועדון בתחומי פעילויות לנוער. כל הקשור בפיתוח מנהיגות צעירה, כמו תחרות הנואם הצעיר, מקדמת תכניות רוטרי בינלאומי לחילופי נוער.

26. אפיק השירות ליח"צ וקשרי חוץ

א. תמסור לציבור הרחב מידע כללי וספציפי אודות רוטרי, תולדותיו, מטרתו, היקפו, פעילויותיו.

ב. תבטיח פרסומת נאותה למועדון ולפעילויותיו.

הועדה ליחסי ציבור:

א. תמסור לציבור הרחב מידע כללי וספציפי אודות פעילות המועדון, תולדותיו ומטרות פעילויותיו.

ב. תבטיח פרסומת נאותה למועדון ולפעילויותיו.

ד. נוהלי המועדון

27. מנין חוקי במפגשים

א. מנין חוקי במפגשי המועדון,  בישיבות ההנהלה או בישיבות ועדות סיווג וחברות או כל אחת מועדות המשנה של המועדון מניין חוקי יהיה נוכחותם של מחצית מחברי המועדון.

ב. ישיבה רגילה של ההנהלה תתקיים ביום חמישי שלפני יום השבוע הראשון בכל חודש.

28. הצבעות

א. הצבעה במפגשי המועדון תהיה בהרמת ידיים.

ב. במקרה של שוויון קולות בהצבעה יהא לנשיא ו/או ליושב ראש המפגש קול נוסף.

ג. נשיא ו/או יושב ראש המפגש רשאי, בהסכמת המליאה, לקיים הצבעה חשאית.

ד.      תתקיים הצבעה חשאית לפי דרישת מחצית מהחברים הנוכחים.

29. דמי חבר וכספים

א. כל חבר/ה המועדון ישלם בתחילת שנת ה-רוטרי את תשלומי החובה כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י ההנהלה.

ב. חברי כבוד פטורים מתשלומים הנ"ל.

התשלומים השנתיים של החברים יהיו מורכבים כדלהלן:

 1. דמי חבר כפי שנקבעו על ידי ההנהלה ואושרו בתקציב 

שהוגש, הכוללים את דמי החבר האישי לרוטרי בינלאומי ולאזור והתרומה השנתית לקרן רוטרי בינלאומי.

ג. הגזבר יפקיד את כל כספי המועדון בחשבון בנק על שם "המועדון ועמותת רוטרי רעננה" על פי הוראת ההנהלה.

ד. כל התשלומים יבוצעו לפי אישור הנהלת המועדון, הנשיא או המזכיר, ויבוצעו אך ורק  בהמחאה או העברה בנקאית מחשבון המועדון או העמותה.

ה. מורשי החתימה להפעלת חשבונות הבנקים יהיו הנשיא, הגזבר ומזכיר אלא אם הנהלת המועדון אשרה מורשים קיימים / אחרים.

ו.    שתי חתימות ביחד מתוך שלושת מורשי החתימה תהינה דרושות בכל פעולות הבנק.

ז.   שנת הכספים של המועדון תתאים לשנת הרוטרי הבינלאומי ותתחיל ביום 1 ביולי ותסתיים ביום 30 ביוני בשנה שלאחריה. "עמותת רוטרי רעננה", יוגשו דוחות כספיים  

ליום 31 בדצמבר בכל שנה, והדוחות האמורים יוכנו ע"י הגזבר ויאושרו במליאה, תוך 3 חודשים מהתאריך הנקוב.

ח. בתחילת כל שנת כספים תגיש ההנהלה לאישור המועדון הצעת תקציב של המועדון, התקציב יכלול אומדן הכנסות והוצאות לאותה השנה.

30. נוכחות בישיבות המועדון והועדות

א.  כללי הנוכחות הם כקבוע בחוקת רוטרי בינלאומי המחייבת, שעיקרה: 

כל חבר חייב להשתתף ב-60% מפגישות המועדון לפחות, בכל תקופה של חצי שנה.

ב.  חבר המשתתף בישיבה של מועדון אחר בתקופה של 14 יום לפני או אחרי ישיבת המועדון שממנה נעדר, יחשב כמי שמילא את חובת הנוכחות בישיבה ממנה נעדר ובתנאי שדיווח על כך.

31. סדר קבלת  חברים  חדשים

א.   כל חבר במועדון רשאי להציע מועמדים לחברות.

ב.  ההצעה תוגש בטופס המועמדות הסטנדרטי של המועדון ותימסר למזכיר שיביא אותה בפני ההנהלה.

ג.  ההנהלה תעביר את ההצעה לועדת הסיווג והחברות שתבדוק התאמתו של המועמד לסיווג, ותקבע באם הסיווג המוצע הינו פנוי ומתאים. טופס המועמד יוחזר להנהלה ביחד עם החלטת הועדה  שבנדון

ד. באם תמצא לנכון תעביר ההנהלה שנית את ההצעה לועדת הסיווג והחברות שתחקור כראוי את אופיו, מעמדו העסקי, המקצועי, החברתי והקהילתי של המועמד והתאמתו לחברות.

ה. הועדה תצביע ותקבע עמדתה. והיה ורוב חברי הוועדה הצביעו נגד קבלת המועמד, ולאחר שניתנה למציע הזדמנות להגיב על כך בפני הועדה, היא תודיע להנהלה כי אין היא ממליצה לקבלו כחבר.

ו. במקרה שוועדת הסיווג והחברות החליטה לא להמליץ על קבלת המועמד ולאחר שההנהלה אישרה את החלטת הועדה, המזכיר יודיע על כך למציע.

ז.  במקרה שוועדת הסיווג והחברות המליצה על קבלת המועמד המוצע, מליאת המועדון תצביע בהצבעה חשאית באם לקבל את המועמד. והיה ובהצבעה נמצאו שני קולות מתנגדים לבחירת המועמד, יודיע המזכיר למציע על אי קבלת המועמד.

32. סדר הודעה על חבר חדש

א.   לאחר אישור ההנהלה לקבלת המועמד, המציע, ובמידת הצורך ביחד עם חבר הועדה למידע רוטריוני של המועדון, יסבירו למועמד את הזכויות והחובות של חברות במועדון רוטרי, ויקבלו את הסכמת המועמד להפיץ את שמו בין חברי המועדון כמועמד לחברות במועדון.

ב.   נתקבלה הסכמתו של המועמד כאמור, המזכיר יעביר לכל חברי המועדון הודעה בכתב בדוא"ל או 

פקס, בה יצוין שם המועמד וסיווגו כחבר במועדון.

ג.    חבר מועדון יוכל תוך עשרה ימים מיום משלוח ההודעה, להתנגד לבחירת המועמד ולהודיע על כך להנהלה במכתב המנמק את סיבת התנגדותו.

ד.    במידה ולא נתקבלה כל התנגדות בפרק זמן הנ"ל, יהיה המועמד מועמד ראוי לחברות.

ה.   במידה ונתקבלה התנגדות תוך פרק זמן של עשרה ימים, ולאחר 

 שתינתן למציע זכות להגיב להתנגדות, יידון הנושא בהנהלה ותיערך הצבעה בנוגע להתנגדות. אם בתוצאות ההצבעה לא יהיו מתנגדים, ייחשב המועמד כמועמד ראוי לחברות.

ו.     המזכיר יודיע למציע על החלטת ההנהלה, שיודיע למועמד על החלטת ההנהלה.

33. רישום חבר חדש

א.   במידה וחברותו של המועמד אושרה, ולאחר שהמועמד ישלם דמי

הרשום ואת תשלומי החובה כפי שנקבעו להלן, הוא ייחשב כנבחר כדין לחברות.                

ב. דמי הרשום יהיו בגובה של 250 ₪, אשר יעודכנו מידי שנה ב- 1.7 לפי המלצת הנהלת המועדון. 

 ג. התקבל חבר חדש תוענק לו, ללא חיוב נוסף, סיכת הרוטרי בתוספת דגלון המועדון עם מעמד ותעודת חבר, מודפסת וממוסגרת. 

ד. בפגישה רגילה של המועדון הנשיא יקבל חגיגית את החבר 

החדש.

34. המזכיר ידווח על קבלת חבר חדש לרוטרי בינלאומי ולאזור ישראל 2490, ויעדכן את רשימת החברים בהתאם ב- My Rotary וברשימות המועדון.

35. חבר לשעבר מועמד לחברות

חבר לשעבר במועדון רוטרי כלשהו, רשאי להתקבל לחברות במועדון לאחר שועדת סווג וחברות ביררה את נסיבות עזיבתו, וזאת בתנאי כי כל שאר דרישות החוקה מתקיימות.

36. חבר כבוד

א.       ההנהלה רשאית לבחור כל אדם מתאים להיות חבר כבוד של המועדון.

ב.      חבר כבוד ייבחר על ידי ההנהלה, בתנאי שלא יהיו קולות מתנגדים לחבר הכבוד המוצע. הודעה על בחירתו תימסר לו ע"י הנשיא ותופץ במועדון.

ג.      חברות כבוד במועדון תמשך כל עוד חבר הכבוד בחיים, ותסתיים עם קבלת החלטת ההנהלה על סיום חברותו, או עם התפטרותו.

37. החלטות

אין להביא בפני המועדון כל הצעה להצבעה, לפני שההנהלה דנה בה תחילה. במקרה שתוגש הצעה על ידי אחד החברים להחלטה של המועדון, היא תועבר תחילה לדיון בהנהלה, מבלי לדון בה במועדון.

38. תיקונים

 • ניתן לתקן תקנון זה בכל מפגש רגיל של המועדון. לשם כך דרושה נוכחות של מנין חוקי של חברים, והצבעת רוב של שני שלישים של חברי המועדון בעד 

ההצעה. כמו כן, בתנאי מיקדמי שלכל חבר נשלחה הודעה בכתב על התיקון המוצע לפחות שבועיים לפני אותו מפגש והחומר הקשור בכך נשלח שבוע לפני קבלת התיקון המוצע.

ב.   כל תיקון או תוספת לתקנון זה אשר אינם תואמים את החוקה הסטנדרטית של רוטרי בינלאומי, לא יובאו לדיון.

פרשנות

במקרה של ספק בנוגע למשמעות או תחולת תקנון זה, הוא יפורש על ידי הנהלת המועדון, ברוח החוקה והתקנות המומלצים על ידי רוטרי בינלאומי, ברוב דעות של חברי הנהלת המועדון.

40. אושר ונחתם במפגש מס' 7 ישיבה עסקית מיום 4.9.2016, שנת הרוטרי 2016-17.